top of page

ДОГОВІР ОФЕРТИ №____
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ SYNERGY CLUB

м. Київ

Фізична особа-підприємець, ОЛЄЙНІКОВА СВІТЛАНА ЮРІЇВНА, що діє на підставі запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 2000650010005037473 від 16.05.2023 року, (надалі іменується – «Виконавець»), з однієї Сторони, та будь-яка фізична особа, що має повну дієздатність, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію укласти договір (оферту) та своїми діями виявила намір приєднатися до цього Договору (надалі іменується – «Замовник»), з іншої Сторони, надалі разом іменовані - Сторони, а кожен окремо - Сторона, уклали цей Договір оферти про надання послуг із навчання в режимі онлайн (надалі іменується - Договір) про наступне:

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної і безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
1.2. Договір є договором приєднання з усіма наслідками, визначеними ст. 634, 641, 642 Цивільного кодексу України.
1.3. Договір вважається укладеним (оферта вважається акцептованою) з моменту оплати Замовником або іншою особою в інтересах Замовника повної вартості послуг Виконавця.
1.4. Акцептуванням цього Договору Замовник підтверджує факт ознайомлення, згоди та прийняття усіх умов цього Договору в цілому (в повному обсязі без виключень).

2 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Предметом цього Договору є надання Виконавцем освітніх, навчальних, інформаційних послуг Замовнику, з побудови системної фандрейзингової діяльності у бізнесі та проектах, розміщених на платформі SendPulse та/або Телеграм на визначених Договором умовах (далі-Послуги).

3 ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ
3.1. Договір укладається між Виконавцем освітніх послуг і Замовником послуг у формі договору приєднання (ст. 634 ЦКУ).
3.1. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Замовником послуг всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню двостороннього письмового Договору про надання освітніх згідно з обраним переліком освітніх послуг.
3.2. Замовник послуг здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними в загальнодоступному місці Виконавця шляхом автоматичної оплати в повному розмірі Замовником або іншою особою, в інтересах Замовника, послуг Виконавця.
3.3. Оплата послуг свідчить про здійснення місячної підписки та набуття членства в Synergy Club. [a]Не менше як за 2 дні до закінчення підписки, клієнту надійде сповіщення про завершення щомісячної підписки з пропозицією продовжити її на той самий строк вартістю 30 (тридцять) євро або скасувати підписку.
3.4. Укладання Договору означає, що Замовник послуг:

  • у необхідному для нього обсязі ознайомився з функціонуванням і правилами надання освітніх послуг;

  • приймає всі умови вказаного Договору без зауважень та зобов’язується х виконувати.


4 ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Виконавець зобов’язаний:
4.1.1. Надати Замовнику доступ до навчальних матеріалів, відповідно до умов цього Договору, за умови оплати Замовником вартості послуг Виконавця, у відповідності до цього Договору;
4.1.2. На свій розсуд забезпечувати Замовника під час навчання навчальними та інформаційними онлайн-матеріалами (відео, текстові, тощо);
4.1.3. Забезпечити Замовнику, шляхом гейміфікації, можливість заробляти бали, які будуть переводитись в кошти. Використання коштів відбуватиметься в якості знижки на інші продукти SYNERGY ACADEMY. Підрахунок балів здійснюватиметься в кінці кожного календарного місяця чинної підписки. У випадку продовження клієнтом підписки - бали сумуються.
4.1.4. Знижка не діє на участь в клубі.
4.1.5. Приєднання колеги/ партнера/співробітника/ друга/ родича необхідним є проведення окремої оплати в повному обсязі такого членство (правила конфіденційної інформації, яку буде отримувати учасник клубу зберігаються).
4.2. Виконавець має право:
4.2.1. Скасувати надання послуг Замовнику у разі порушення порядку або умов оплати, передбачених цим Договором;
4.2.2. На власний розсуд вибрати програму, методи та прийоми навчання на курсах, що не суперечить цьому Договору;
4.2.3. Затвердити та вимагати дотримання цінностей бренду: Розвиватись, діяти, отримувати результати. Замовник зобов’язаний:
4.2.4. Своєчасно та в повному обсязі здійснити оплату послуг Виконавця;
4.2.5. Демонструвати взаємну повагу до Сторін Договору та дотримання цінностей бренду SYNERGY CLUB;
4.2.6. Відвідувати усі події;
4.2.7. Кожен учасник Synergy Club підтверджує свою свідомість, розуміння та надає згоду з умовами Договору щодо неповернення здійсненої оплати, призначеної для членства в Synergy Club;[b]
4.3. Замовник має право:
4.3.1. Користуватись послугами згідно з умовами даного Договору;
4.3.2. Вимагати від Виконавця виконання вимог даного Договору;
4.3.3. Глибше розібратись у тому, як будувати фандрейзингову діяльність та вигравати гранти у різних форматах;
4.3.4. Тримати руку на пульсі грантової діяльності та новинок світу донорських коштів;
4.3.5. Накопичувати бали та обмінювати на кошти для придбання освітніх продуктів Synergy Academy;
4.3.6. Знайти якісний нетворкіг з тими, хто як і ви створює та розвиває проекти, залучає грантові кошти;
4.3.7. Знайти бізнес-партнера чи нового члена команди;
4.3.8. Знайти роботу, яка дасть великі можливості та розвиток.

5 ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Вартість послуг Виконавця становить 30 (тридцять) Євро за календарний місяць надання послуг, згідно курсу НБУ на день оплати послуг, що надаються за цим Договором.
5.2. Вартість послуг не включає комісію банків та платіжних систем, що стягується під час здійснення платежу.
5.3. Оплата послуг здійснюється Замовником або іншою особою, у національній валюті України, у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок Виконавця, що вказаний у цьому Договорі.
5.4. Датою оплати послуг є дата зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця.
5.5. Під час оплати Замовник в призначенні платежу зазначає: П.І.Б та найменування проекту “Synergy Club”.
5.6. У випадку не виконання умов Договору або відмови від його виконання із сторони Замовника, Виконавець не здійснює повернення сплачених коштів, оскільки доступ до навчальних матеріалів уже надано.[c]
5.7. Оплата членства в Synergy Club є безповоротною та не підлягає поверненню, у тому числі у випадках невикористання членом послуг та ресурсів клубу з його ініціативи та за його бажанням.[d]

6 АВТОРСЬКІ ТА СУМІЖНІ ПРАВА
6.1. Усі авторські та суміжні права на записи онлайн-занять, навчальні та інформаційні онлайн-матеріали (відео, аудіо, текстові тощо), які стали відомі Замовнику під час навчання на курсах належать Виконавцю. Замовник має право використовувати їх лише в особистих цілях, відповідно до та на підставі статтей 6, 9.11, 31 Закону України "Про авторське право та суміжні права" від 15.04.2023 року із змінами.
6.2. Замовник не має права без письмової згоди Виконавця передавати доступ до отриманих записів онлайн-занять, навчальних та інформаційних онлайн- матеріалів третім особам, опубліковувати, публічно відтворювати будь-яким способом та у будь-якій формі, повторювати, копіювати, а також використовувати в комерційних цілях, не порушуючи норми статтей 54, 55 та 56 Закону України "Про авторське право та суміжні права" від 15.04.2023 року із змінами.

7 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. КОМПЕНСАЦІЇ
7.1. За невиконання та/або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством та цим Договором.
7.2. Виконавець не несе відповідальність за невідповідність онлайн-занять та/або навчальних та інформаційних онлайн-матеріалів очікуванням Замовника за його суб'єктивною оцінкою.
7.3. Виконавець не несе відповідальності, у разі якщо Замовник не зміг скористатись послугами з причин, що не залежать від Виконавця (відсутність у Замовника відповідного програмного забезпечення, його несправність або наявність інших технічних обмежень, відсутність чи обмеження доступу до мережі інтернет, неприйняття участі у онлайн-заняттях з незалежних від Виконавця причин, тощо). В такому разі сплачена вартість послуг не повертається, але компенсується можливістю отримати відеозапис даного заняття.
7.4. У разі передачі Замовником будь-яких навчальних або інформаційних онлайн матеріалів (відео, аудіо, текстових тощо), записів онлайн-занять та інших даних отриманих ним за цим Договором, третім особам без письмової згоди Виконавця, в тому числі в комерційних цілях, Виконавець має право припинити Замовнику доступ до матеріалів навчання та вимагати відшкодування Замовником спричинених збитків.

8 ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
8.1. Акцептуванням цього Договору Замовник, відповідно до Закону України
«Про захист персональних даних», надає Виконавцю свою безвідкличну згоду на обробку персональних даних Замовника, а також надає згоду на передачу таких даних третім особам з метою виконання цього Договору.

9 ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладання цього Договору та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити розумними заходами.
9.2. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) за цим Договором є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами Договору, обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських
проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха; інші події в країні перебування чи регіоні, що несуть в собі загрозу життю, здоров’ю та особистій безпеці людей, що знаходяться поза контролем Сторін, тощо.
9.3. Сторона, для якої утворилася неможливість виконання прийнятих на себе зобов'язань, внаслідок дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), повинна негайно за допомогою будь-яких доступних засобів повідомити про такі обставини іншу Сторону в максимально стислий строк: про час настання, можливу тривалість та вірогідну дату припинення дії даних обставин.
9.4. При настанні форс-мажорної обставини (обставини непереборної сили) зобов’язання за цим Договором переносяться на строк дії таких обставин.
9.5. Наявність та строк дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) має бути підтверджено сертифікатом виданим Торгово-промисловою палатою України.

10 ІНШІ УМОВИ
10.1. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови цього Договору. В разі внесення змін до цього Договору, вони набирають чинності з моменту публікації Договору в новій редакції.
10.2. Всі спори, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів. У випадку якщо спори не врегульовані шляхом переговорів, вони вирішуються відповідно до чинного законодавства.
10.3. Замовник гарантує, що всі умови оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень і застережень.
10.4. У разі, що не врегульований цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України.
10.5. До даного договору застосовуються положення законодавства України.

11 КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
11.1. Договір встановлює статус конфіденційної інформації, що виникає між Сторонами на підставі цього Договору, що є власністю суб’єкта господарювання (Виконавця), у тому числі такої, яка складає комерційну таємницю, визначає систему її захисту з метою недопущення економічної та іншої шкоди інтересам Виконавця, внаслідок розголошення, витоку, перекручення або знищення або використання її третіми особами та/або працівниками в своїх інтересах.
11.2. До конфіденційної інформації в тому числі належать: доступи до записів вебінарів, ресурсів, матеріалів, участь у розборі презентацій проєктів інших учасників клубу тощо.
11.3. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона сплачує штраф в розмірі 100 000 гривень.

12 РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ
ОЛЄЙНІКОВА СВІТЛАНА ЮРІЇВНА
Україна, 02099, місто Київ, вулиця Заслонова, будинок 22, квартира 52
ЄДРПОУ 2909611466
п/р
UA623052990000026005045006045 у банку АТ "ПРИВАТБАНК"
МФО 305299___________ С.Ю. Олєйнікова

bottom of page